Aktualności

21 listopada 2016 Zapraszamy do udziału w projekcie "Młodzieżowe Laboratorium Rozwoju Karier"

W październiku br. rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu pt.: "Młodzieżowe Laboratorium Rozwoju Karier" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego

Grupę docelową stanowi 60 osób młodych do 29 roku życia, w tym ON, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET (zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020), w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER., które zamieszkują na obszarze trzech powiatów województwa wielkopolskiego: kolskiego, konińskiego, tureckiego.

Uwaga! Rekrutacja osób do projektu rozpocznie się w listopadzie 2016 r. Szczegółowe informacje na stronie projektu "czytaj"

 

4 listopada 2016 Zapraszamy do udziału w projekcie "Nowa droga do kariery"

W październiku br. rozpoczęliśmy realizację projektu pt.: "Nowa doroga do kariery" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie X.2, Poddziałanie X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement

Projekt skierowany jest do Grupę docelową stanowi 70 osób, które utraciły pracę (w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu) i/lub są przewidziani do zwolnienia i/lub są zagrożeni zwolnieniem  z pracy z przyczyn dot. zakładu pracy, które uczą się/ pracują lub zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Uwaga! Rekrutacja osób do projektu rozpocznie się w listopadzie 2016 r. Czytaj więcej na stronie projektu "czytaj"