Młodzieżowe Laboratorium Rozwoju Karier

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktulności

do góry

Obszar realizacji

do góry

Projekt obejmuje swoim zasięgiem 11 powiatów województwa wielkopolskiego:
kolski, koniński, turecki, gnieźnieński, jarociński, kaliski, pleszewski, słupecki, średzki, śremski, wrzesiński  i jest realizowany w okresie 01.X.2016 - 30.VIII.2018

Cel projektu

do góry

Głównym celem Projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia młodych osób do 29 roku życia min. 90% spośród 150 (100K, 50M), w tym: osób biernych zawodowo [120 OBZ], bezrobotnych [30 OB w tym 12 ODB] w tym 15 ON, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), które zamieszkują na obszarze 11 powiatów województwa wielkopolskiego: kolski, koniński, turecki, gnieźnieński, jarociński, kaliski, pleszewski, słupecki, średzki, śremski, wrzesiński.

Do kogo skierowane jest wsparcie

do góry

Grupę docelową stanowi 150 osób młodych do 29 roku życia, w tym ON, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET (zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020), w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER., które zamieszkują na obszarze 11 powiatów województwa wielkopolskiego: kolski, koniński, turecki, gnieźnieński, jarociński, kaliski, pleszewski, słupecki, średzki, śremski, wrzesiński.

Osoby w ramach GD będą spełniać poniższe warunki (kryteria dostępu):
●  jest OBZ lub OB;
●  nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym;
●  nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy w okresie do 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w P;
● min. 80% UP (min.120UP) stanowić będą OBZ;
● min. 40% spośród OB będą stanowić ODB (min.12 UP);
● min. 30% UP (min.45UP) stanowić będą osoby w wieku 18-24 lata;
● min. 10% UP (min.15UP) stanowić będą ON

Działania realizowane w projekcie

do góry

● Identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego – przygotowanie IPD
● Poradnictwo zawodowe i psychologiczne
● Trening umiejętności życiowych i społecznych
● Szkolenia z kompetencji kluczowych cyfrowych i językowych
● Certyfikowane szkolenia zawodowe (jedno do wyboru):
-Indywidualne szkolenia zawodowe dla 150 UP zgodnie z IPD
● Staże zawodowe dla 40 UP
● Pośrednictwo pracy
● Warsztaty Poszukiwania Pracy
● Warsztaty Podnoszenia Świadomości Ekologicznej

UCZESTNICY PROJEKTU MAJĄ ZAPEWNIONE

do góry

• Stypendium za udział w szkoleniu
• Stypendium stażowe
• Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
• Catering na zajęciach trwających powyżej 4 godzin dziennie
• Materiały szkoleniowe
• Certyfikaty potwierdzające  uzyskane kompetencje i kwalifikacje

Rekrutacja

do góry

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych. Rekrutacja prowadzona będzie w terminie od 01.10.2016 r. do 30.04.2018 r.
Prosimy o zapoznanie się Regulaminem projektu

Materiały do pobrania

do góry

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa II Poznań - akt.wer.docx

Załącznik nr 1- Formularz rekrutacyjny-akt.wer.doc

załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu-akt.wer.docx

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa II Wielkopolska.docx

Załącznik nr 1- Formularz rek poprawione.doc

Załącznik nr 3 Ośw. uczestnika projektu.docx

załącznik nr 4- umowa uczestnictwa.doc

Zapytania ofertowe

do góry

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Nr POWR.01.02.01/PZ/2017)

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu „„Młodzieżowe Laboratorium Rozwoju Karier” nr  POWR.01.02.01-30-0191/15, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  Podziałania 1.2.1., zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego  w powiatach kolskim, konińskim i tureckim usługi indywidualnego poradnictwa zawodowego na rzecz 60 Uczestników Projektu wraz z opracowaniem na ich rzecz IPD oraz grupowego poradnictwa zawodowego. Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania zostały załączone do niniejszego pisma oraz są do pobrania  ze strony internetowej www.csir.org.pl.

Z poważaniem

Robert Muras
Kierownik Projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POWR.01.02.01PZ2017.pdf

Załączniki do ZO_POWR.01.02.01PZ2017.doc

Kontakt

do góry

ADRES BIURA PROJEKTU
Centrum Samorządności i Regionalizmu
62-600 Koło, ul. Sienkiewicza 29  (I piętro, pok. nr 4)
tel.: 605 650 344,
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.csir.org.pl

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

« powrót